totale hydrokarboner (THC)

Hydrokarbonutslipp skyldes ufullstendig forbrenning fra motorer, turbiner og kjeler, fordunsting, søl ved brennstoffpåfylling og andre typer lekkasjer. Hydrokarboner reagerer med nitrogenoksider og sollys og danner ozon. Noen hydrokarboner er giftige og kan være kreftfremkallende.

raffineri

Polysykliske Aromatiske Hydrokarboner (PAH) er en stor gruppe av organiske forbindelser med to eller flere aromatiske ringer. Generelle egenskaper som er felles for stoffgruppen er høyt smelte- og kokepunkt og relativt lavt damptrykk. Videre har PAH - forbindelser generelt en lav vannløselighet som avtar med økende molekylvekt, og høy fettløselighet som øker med økende kompleksitet av molekylet [se Harvey, 1997].

Ved romtemperatur er PAH et fast stoff, men når PAH - forbindelser med lav molekylvekt varmes opp vil betydelige mengder av disse forekomme som damp [se IPCS, 1998].
(Kilde: Statens arbeidstilsyn)